Veldre Almenning

- En bygdeallmenning i Ringsaker

Veldre Almenning er en bygdeallmenning i Ringsaker som er underlagt Lov om Bygdealmenninger av 1992. Allmenningen har 213 bruksberettigede. Totalarealet er ca. 43.000 daa med produktivt skogsareal på ca. 36.000 daa.
  • Allmenningen er sertifisert både i PEFC og i FSC.
  • Balansekvantum er ca. 10.000 kbm.
  • I skogen planter vi ca. 40.000 planter pr. år. 
  • Vi tynner 200 – 500 daa årlig og foretar for øvrig grøfting, avstandsregulering, markberedning og gjødsling.
  • Veldre almenning er en betydelig ressurs for utmarksbeite.
  • Det felles i gjennomsnitt 30 elg pr. år og i 2014 representerte dette nesten 3,5 tonn elgkjøtt.
  • Jakt- og fiske forvaltes og administreres gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområdet (felles for allmenningene i Ringsaker og Pihl AS).

 

Annen virksomhet i Veldre Almenning:

  • Eier Buviken og Brumund Eiendom AS sammen med allmenningene Ringsaker og Nes
  • Medeier i Tretopphyttene AS