Veldre Almenning

- En bygdeallmenning i Ringsaker

Allmenningen har 213 bruksberettigede. Totalarealet er ca. 43.000 daa med produktivt skogsareal på ca. 36.000 daa. Balansekvantum er ca. 10.000 kbm. Allmenningen er sertifisert både i PEFC og FSC.  I skogen planter vi ca. 40.000 planter pr. år, vi tynner 200 – 500 daa pr. år og foretar for øvrig grøfting, avstandsregulering, markberedning og gjødsling. Veldre almenning er en betydelig ressurs for utmarksbeite. Det felles i gjennomsnitt 30 elg pr. år og i 2014 representerte dette nesten 3,5 tonn elgkjøtt. Jakt- og fiske forvaltes og administreres gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområdet (felles for allmenningene i Ringsaker og Pihl AS).
Annen virksomhet i Veldre Almenning:
  • Eier Buviken og Brumund Eiendom AS sammen med allmenningene Ringsaker og Nes.
  • Medeier i Tretopphyttene AS